Kulturkrockar inom tandvården

KULTURKROCKAR INOM TANDVÅRDEN

Jag skräddarsyr varje föreläsning utifrån målgruppen och givna önskemål och har alltid som mål att deltagarna efteråt ska känna att de förstår varför vissa människor beter sig annorlunda och hur man i praktiken ska kunna omsätta kunskapen för att ge människor med utländsk bakgrund så bra vård som möjligt!


Att ge god tandvård på lika villkor till hela befolkningen är lagstadgat och ska prägla all klinisk verksamhet. Men hur kan tandvårdspersonal tänka och agera när kulturer krockar istället för att mötas och tandvården riskerar att bli lidande?

 

I mina föreläsningar ger jag ökad kunskap om olika kulturer och förståelse för varför synen på tandvård kan skilja sig åt och ger tips på hur man kan hantera dem. Tar upp även fallbeskrivningar utifrån givna tandvårdssituationer och möten med exempelvis nyanlända och asylsökande patienter.


Några ämnen som berörs är religion, hederskultur, posttraumatiskt stressyndrom och tortyrdrabbade patienter, ensamkommande barn och ungdomar, barn- och äldretandvård och mångkulturella personalgrupper.


Jag utgår alltid från att hänsyn och förståelse är kärnan i allt bemötande och all behandling.


Under föreläsningen behandlas bl. a. detta:

 • Mötet med barn och deras föräldrar med utländsk bakgrund
 • I vilka situationer kan kulturskillnaderna bli tydliga och utgöra ett problem?
 • Varför kommunicerar vi så olika?
 • Kulturkrockar patient, vårdpersonal och kollegor emellan
 • Kan kariesutbredningen minska genom ökad kunskap om kulturskillnader?
 • Synen på den svenska tandvårdens uppbyggnad och på tandsjukdomar
 • Synen på tandhälsan – ”blir tanden sjuk så är det bara att dra ut den!”
 • Hur kan vi möta patienter från andra kulturer med en bättre förförståelse och nyfikenhet inför det främmande?
 • Fall/situationer hämtade vardagssituationer på kliniken. Tips och råd hur man vänder besvärliga situationer till något positivt


Föreläsningen går också att kombinera med workshops där deltagarna delas in i grupper och aktivt får deltaga genom rollspel och tänka sig in i olika problemsituationer i den kliniska vardagen, exempelvis hur det känns att själv bli flykting och tvingas fly från sitt land.


Deltagarna konfronteras bl.a av sina egna:

 • värderingar
 • attityder
 • människosyn
 • förmåga till empati
 • syn på integration